รายชื่อนิสิตปริญญาตรีผู้ผ่านการอบรมและประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2566

ที่รหัสประจำตัวชื่อฉายานามสกุลสาขาวิชา ส่วนจัดการศึกษาสรุปผลประเมิน
16122501023พระเอกพิสิษฐ์ อนุสิทธิ์พระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
26208502001พระธีรพัฒน์ ทาสีพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
36208501001พระเดชาวัต สายฟานพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
46208501003พระณัฐกิตติ์ ใจพรมพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
56208501004พระเจริญกิจ วิโจทุตพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
66208501006พระกิตติพงศ์ แก้วดำพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
76208501007Ven. Seevone Maneephonพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
86208502025Ven. Chanpheng Vongvilaiphoneพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
96208502026Ven. See Vilaiphoneพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
106208504001พระปิยวัฒน์ ออมแก้วรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
116208504004พระวิทวัส รัตพฤษพันธุ์รัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
126208504005สามเณรบรรณพต ขวัญยืนรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
136308504061พระสุวิทย์ อ่วมบุญรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
146308504064พระสันติ คชสิทธิ์รัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
156208504072พระไกรพล จุมพิตนิติศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
166308404003พระอธิการวัฒนา คำแสนนิติศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
176208502002พระปริญากรณ์ ฝักฝ่ายสังคมศึกษาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
186208502004สามเณรสุขสรรค์ จันทร์โสดาสังคมศึกษาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
196208502006พระเอกราช บุญเอกสังคมศึกษาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
206208502007พระคงขจร เทระทาสังคมศึกษาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
216208502008พระมหาณัฐพล ท้องธารสังคมศึกษาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
226208502011พระชาญพัฒน์ โล่งธงสังคมศึกษาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
236208502012พระณัฐพล เพาะเจาะสังคมศึกษาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
246208502013พระมหาพันทิวา ตันยงค์สังคมศึกษาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
256208502023พระนพรัตน์ ทะเหมยการสอนภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
266208502024พระพงษ์ศักดิ์ ณ ชนการสอนภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
276208501017นายธนภัทร บุตรานนท์พระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
286208501018นางสาวฐิติชญา สุตานันท์พระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
296208501019นางอรนพ เชียงเนาว์พระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
306208501021นางธรวรรณ นาแหลมพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
316208501022นางสมปอง สายศรพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
326208501023นางสาวประวีณา กันหาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
336208501024นางสังวาลย์ นาระกันทาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
346208501025นางกฤษฎี จุมพิศพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
356208501026นางชลิดา ศรีสมยาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
366208501028นางฝ้ายคำ อยู่ศิลป์พระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
376208501029นางสมพิศ รัตนวรพันธุ์พระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
386308501013นางวิไลวรรณ รอยรื่นพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
396208504021นางสาวธนกาญจน์ วงศ์สุวรรณรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
406208504027สิบเอกเสกสรรค์ สันป่าแก้วรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
416208504028นายธนวัฒน์ อินดีรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
426208504029สิบตรีชนัฏพล โปร่งใจรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
436208504030สิบโทสืบพงศ์ คงจันทร์รัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
446208504032นางสาวปาริชาติ นะฟูรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
456208504033สิบตรีปิยะชาติ จันทะนูรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
466208504034นางสาวนันท์จิรา โพธิ์ทองรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
476208504035นางสาวลักขณา ม้าวิ่งรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
486208504036นางสาวเจนจิรา ดาวพระแก้วรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
496208504037นายยุทธโรจน์ ราชฟูรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
506208504038นางสาวพรสุดา เจตะภัยรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
516208504041สิบตรีปิยะวัตร อยู่สุขรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
526208504042นายปฏิภาน สวนเขื่อนรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
536208504046นายพัชรพล จำปาหอมรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
546208504048นางสาวพิมพ์พิมล เฟื่องฟูรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
556308504013จ.ส.ต.ปวรวัฒน์ พันธุ์ศรีรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
566308504014นายเอกลักษณ์ วันละรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
576308504015นางสาวสุชาดา เรือนคำรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
586308504017นางสาวภานรินทร์ แสงทิมรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
596308504018นางชุติกาญจน์ เชาว์ไวพจน์รัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
606308504019นายจีรณัทย์ ทิยะขัติรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
616308504024นางพิสมัย แสงนาครัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
626308504026นายสิทธิพงษ์ราชฟูรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
636308504030นางสาววริศราเรือนมูลรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
646308504031นายณัฐพันธ์ สุสวรรณรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
656308504032สิบโทนนทกานต์ ปามะรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
666308504033นายกิตติศักดิ์ ใจตรงรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
676308504034นายเรวัต เสนาธรรมรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
686308504035นายณัฐกิตติ์ เกษมสุวรรณรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
696308504037นางสาวเครือวัลย์ รอดแล้วรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
706308504038นางสาวรัชดาพร ธงชัยรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
716308504040นายกิตติลักษณ์ เจริญกิจวัฒนากุลรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
726308504041นางบุษบากร เลิศประเสริฐรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
736308504042นายทักษิณ ถิ่นไทยงามรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
746308504043นายวัชพล คนชมรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
756308504044นายภูวิศ ศรีชมภูรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
766308504046นายวิชัยรัตน์ หลงศักดิ์รัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
776308504047นางสาวณัฐชลิดาสีตื้อรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
786308504050นายธีรพงศ์ วงศ์ฉายารัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
796208504086นายอัครภูมิ ตันตี้อนิติศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
806208504088นายธวัช โผผินนิติศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
816208504090นายเมธินทร์ สมรนิติศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
826308404021นายวันชัย พลเมืองดีนิติศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
836308404022ส.ท.ธนาณพ กาศเจริญนิติศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
846222502009นายณัชพล สิทธิตาคำสังคมศึกษาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
856208502021นายเปรมวิทย์ กาพิยะการสอนภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
866208502031นายภาณุวัชร สถาภีการสอนภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์แพร่ผ่าน
Back to top button