รายชื่อนิสิตที่สอบผ่าน itskill

รหัสประจำตัวนิสิตชื่อนามสกุลส่วนจัดการศึกษาครั้งที่ห้องสอบ
6108502020Ven.SeeChanphengวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6122501023พระเอกพิสิษฐ์อนุสนธิ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6122501023พระเอกพิสิษฐ์อนุสนธิ์วิทยาเขตแพร่พิเศษ ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501001พระเอกชาวัตสายฟานวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501001พระเดชาวัตสายฟานวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501002พระศุภกรณ์ ภทฺทธมฺโมนาคสมบูรณ์ชัยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501002พระศุภกรณ์นาคสมบูรณ์ชัยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501006พระกิตติพงศ์แก้วดำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501006พระกิตติพงศ์แก้วดำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501006พระกิตติพงศ์แก้วดำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501006พระกิตติพงศ์แก้วดำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501006พระกิตติพงศ์ กิตฺติปญฺโญฺแก้วดำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501006พระกิตติพงศ์แก้วดำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501006พระกิตติพงศ์แก้วดำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam4.mcu.ac.th/
6208501006พระกิตติพงศ์แก้วดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501007พระสีวรมณีผลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501017นาย ธนภัทรบุตรานนท์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501018น.สฐิติชญาสุตานันท์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501021นางธรวรรณนาแหลมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501022นางสมปองสายศรวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501023น.สประวีณากันหาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501024นางสังวาลย์นาระกัทาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501025นาง กฤษฎีจุมพิศวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501025นาง กฤษฎีจุมพิศวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501028นางฝ้ายคำอยู่ศิลป์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501028นางฝ้ายคำอยู่ศิลป์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6208501029นางสม​พิศ​รัตนวรพันธุ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502001พระธีรพัฒน์ นิติสาโรทาสีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502001พระธีรพัฒน์ทาสีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam4.mcu.ac.th/
6208502002พระปริญากรณ์ฝักฝ่ายวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502006พระเอกราชบุญเอกวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502006พระเอกราชบุญเอกวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502007พระ คงขจรเทระทาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502008พระมหา ณัฐพลท้องธารวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502011พระชาญพัฒน์โล่งธงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502011พระชาญพัฒน์โล่งธงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502012พระณัฐพลเพาะเจาะวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502013พระพันทิวาตันยงค์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502013พระพันทิวาตันยงค์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502021นายเปรมวิทย์กาพิยะวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502023พระนพรัตน์ทะเหมยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502023พระนพรัตน์ทะเหมยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502024พระพงษ์ศักดิ์ณ ชนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502024พระพงษ์ศักดิ์ณ ชนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502025Monk​ chanpheng​Vongvilaiphone​วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502026พระสีวิไลพอนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6208502031นายภาณุวัชรสถาภีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504001พระปิยวัฒน์ออมแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504004พระวิทวัสรัตพฤษพันธุ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504005สามเณร บรรณพตขวัญยืนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504021นางสาวธนกาญจน์วงศ์สุวรรณวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504021ธนกาญจน์วงศ์สุวรรณวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504021นางสาวธนกาญจน์วงศ์สุวรรณวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504021นางสาวธนกาญจน์วงศ์สุวรรณวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504027จ่าสิบโท เสกสรรค์สันป่าแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504027จ.ส.ท. เสกสรรค์สันป่าแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504028นายธนวัฒน์อินดีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504029สิบเอกชนัฏพลโปร่งใจวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504030ส.อ.สืบพงศ์คงจันทร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504030ส.อ.สืบพงศ์คงจันทร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504032นางสาวปาริชาตินะฟูวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504033จ.ส.อ.ปิยะชาติจันทะนูวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504033นาย ปิยะชาติจันทะนูวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504034นางสาว นันท์จิราโพธิ์ทองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504035นางสาว ลักขณาม้าวิ่งวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504036นางสาวเจนจิราดาวพระเเก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504036นางสาวเจนจิราดาวพระเเก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504036นางสาวเจนจิราดาวพระเเก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504037นายยุทธโรจน์ราชฟูวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504037นายยุทธโรจน์ราชฟูวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504041สิบเอก ปิยะวัตรอยู่สุขวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504041สิบเอก ปิยะวัตรอยู่สุขวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504042นาย ปฏิภานสวนเขื่อนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504046พัชรพลจำปาหอมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504048น.ส.พิมพ์พิมลเฟื่องฟูวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504072พระไกรพลจุมพิตวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504072พระไกรพล ชยานนฺโทจุมพิตวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504072พระไกรพลจุมพิตวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504086Mr.Akarapoom​Tantueวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504086นาย​อัคร​ภูมิ​ตันตื้อวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504088นายธวัชโผผินวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504088ธวัชโผผินวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam4.mcu.ac.th/
6208504089นายเทพฤทธิ์คำอ่วนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504089นายเทพฤทธิ์คำอ่วนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504090นาย เมธินทร์สมรวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504091นาย กฤตย์พันธุ์เจริญวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504091นาย กฤตย์พันธุ์เจริญวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504091นาย กฤตย์พันธุ์เจริญวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6208504091นาย กฤตย์พันธุ์เจริญวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6222502009นายณัชพลสิทธิตาคำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6222502009นายณัชพลสิทธิตาคำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308404003พระอธิการวัฒนาคำแสนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6308404003พระอธิการวัฒนา สิริวฑฺฒโนคำแสนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308404003พระอธิการวัฒนา สิริวฑฺฒโนคำแสนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308404003พระอธิการวัฒนาคำแสนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308404003พระอธิการวัฒนาคำแสนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308404021นาย วันชัยพลเมืองดีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6308404021นายวันชัยพลเมืองดีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6308404021นาย วันชัยพลเมืองดีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308404021นายวันชัยพลเมืองดีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308404022นาย ธนาณพกาศเจริญวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308404022นาย ธนาณพกาศเจริญวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501001พระอรรถพล คมฺภีรธมฺโมแซ่อึ๊งวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501002พระชิษณุพงศ์มะยาระวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501003พระเกริกเกียรติวงศ์แพทย์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501003พระเกริกเกียรติวงศ์แพทย์วิทยาเขตแพร่พิเศษ ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501008พระสมชายไอ้สามวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501008สามเณรสมชายไอ้สามวิทยาเขตแพร่พิเศษ ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501009พระโพธิรัตน์เติมผลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501011นางสาวบงกชสุถาวรวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501011นางสาวบงกชสุถาวรวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501013นางวิไลวรรณรอยรื่นวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501013นางวิไลวรรณรอยรื่นวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501014นางชริทร์กาวีวนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501014นางชรินทร์กาวีวนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501015นาย คาลมสุขกล้าวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501015นาย คาลม.สุขกล้าวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501016นางสาวศุกัญญาใหม่จันทร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501019กิตติศักดิ์สาใจวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501019นายกิตติศักดิ์สาใจวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501020นายณัฐคมน์กาวิละวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501020นายณัฐคมน์กาวิละวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501021นางกมลพรมุ้งทองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501022พ.ต.ท.ธนันท์เศรษฐ์อาจโพธิ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501024พระรัฐวิลาศบุญเมืองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501024พระรัฐวิลาศบุญเมืองวิทยาเขตแพร่พิเศษ ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501025ด.ต.ประดิษฐ์ ประดิษฐ์สีเหลืองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308501025ด.ต.ประดิษฐ์สีเหลืองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308502002พระธนโชติใจชื่นวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308502002พระธนโชติใจชื่นวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308502024น.ส. จันทิมาด่างแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308502024นางสาวจันทิมาด่างแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308502024นางสาวจันทิมาด่างแก้ววิทยาเขตแพร่พิเศษ ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308502025นายกฤษฏิ์อรรถจินดาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308502025นายกฤษฏิ์อรรถจินดาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308502025นายกฤษฎิ์อรรถจินดาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308502034นาย ชานนท์สงฆ์ประเสริฐวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504002สามเณรวรพลสุขยิ่งวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504003สามเณรศิริโชคแดนโนนโพธิ์ืวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504003ส.ณ.ศิริโชคแดนโนนโพธิ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504003ส.ณ.ศิริโชคแดนโนนโพธิ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 7https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504003ส.ณ.ศิริโชคแดนโนนโพธิ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504003ส.ณ.ศิริโชคแดนโนนโพธิ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504004สามเณร ศุกลโพธิมูลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504004สามเณรศุกลโพธิมูลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504005สามเณรนภัสกรวงค์พุธวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504006พระอัษฎาวุธวันเพ็ญวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504007สามเณรมงคลจำรัสวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504008พระ นวพงศ์บัวบานวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504008พระ นวพงศ์บัวบานวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504008พระ นวพงศ์บัวบานวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504009พระชนนทวัฒน์สืบคัดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504009พระชนนทวัฒน์สืบคัดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504010สามเณร อนุกูลศรีประชาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504010นาย​อนุกูล​ศรี​ประชา​วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504011สามเณรอัศราวุฒิเหล็กแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504011สามเณร อัศราวุฒิเหล็กแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504011สามเณร อัศราวุฒิเหล็กแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504013จ.ส.อ.ปวรวัฒน์พันธุศรีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504014นายเอกลักษณ์วันละวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504014นายเอกลักษณ์วันละวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504015นางสาวสุชาดาเรือนคำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504015นางสาวสุชาดาเรือนคำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504015นางสาวสุชาดาเรือนคำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504015นางสาวสุชาดาเรือนคำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504017นางสาวภานรินทร์แสงทิมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504018นาง ชุติกาญจน์เชาว์ไวพจน์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504018นาง ชุติกาญจน์เชาว์ไวพจน์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504019นายจีรณัทย์ทิยะขัติวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504019นายจีรณัทย์ทิยะขัติวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504019นายจีรณัทย์ทิยะขัติวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504022นายอนุวัฒน์นำนาควิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504024นางพิสมัยแสงนาควิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504024นางพิสมัยแสงนาควิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504025นาย ณัฐนันท์ทองคำโฮ้งวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504026นายสิทธิพงษ์ราชฟูวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504026นายสิทธิพงษ์ เต๋าราชฟูวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504026นายสิทธิพงษ์ราชฟูวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504026นาย สิทธิพงษ์ราชฟูวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504030นางสาววริศราเรือนมูลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504030นางสาววริศราเรือนมูลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504030นางสาววริศราเรือนมูลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504030นางสาววริศราเรือนมูลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504031นาย ณัฐพันธ์สุสุวรรณวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504031นาย ณัฐพันธ์สุสุวรรณวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504032สิบเอกนนทกานต์ นายปามะวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504032สิบเอกนนทกานต์ปามะวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504032สิบโทนนทกานต์ปามะวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504032สิบเอกนนทกานต์ปามะวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504033กิตติศักดิ์ใจตรงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504033กิตติศักดิ์ใจตรงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504033นายกิตติศักดิ์ใจตรงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504034นายเรวัตเสนาธรรมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504034นายเรวัตเสนาธรรมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504034นายเรวัตเสนาธรรมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504034นายเรวัตเสนาธรรมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504035นาย ณัฐกิตติ์เกษมสุวรรณวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504035นาย ณัฐกิตติ์เกษมสุวรรณวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504035นาย ณัฐกิตติ์เกษมสุวรรณวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504037นางสาว เครือวัลย์รอดแล้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504037น.ส.เครือวัลย์รอดแล้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504037นางสาว เครือวัลย์รอดแล้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504038นางสาวรัชดาพรธงชัยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504038น.ส.รัชดาพรธงชัยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 7https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504038นางสาวรัชดาพรธงชัยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504038น.ส.รัชดาพรธงชัยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504038น.ส.รัชดาพร อิ๊ดธงชัยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504038นางสาวรัชดาพรธงชัยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504040นายกิตติลักขณ์เจริญกิจวัฒนากุลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504040นายกิตติลักขณ์เจริญกิจวัฒนากุลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504041นางบุษบากรเลิศประเสริฐวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504041นางบุษบากรเลิศประเสริฐวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504041นางบุษบากรเลิศประเสริฐวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504042นายทักษิณถิ่นไทยงามวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504042นายทักษิณถิ่นไทยงามวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504042นายทักษิณถิ่นไทยงามวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504042นายทักษิณถิ่นไทยงามวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504042นาย ทักษิณถิ่นไทยงามวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504043นาย วัชพลคนชมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504043นาย วัชพลคนชมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504043วัชพลคนชมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504043วัชพลคนชมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504044นายภูวิศศรีชมภูวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504044นายภูวิศศรีชมภูวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504046นายวิชัยรัตน์หลงศักดิ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504046นายวิชัยรัตน์หลงศักดิ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504046นายวิชัยรัตน์หลงศักดิ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504047นางสาวณัฐชลิดาสีตื้อวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504047นางสาว ณัฐชลิดาสีตื้อวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504047นางสาวณัฐชลิดาสีตื้อวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504050นาย ธีรพงศ์วงค์ฉายาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504050นาย ธีรพงศ์วงค์ฉายาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504061พระสุวิทย์อ่วมบุญวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504064พระสันติคชสิทธิ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504088จ่าสิบเอกชุมพลอุติสมบูรณ์มาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504088จ.ส.อ.ชุมพลอุติสมบูรณ์มาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504089ส.ต.อ.สรวิศถิ่นจันทร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504089ส.ต.อ.สรวิศถิ่นจันทร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6308504089ส.ต.อ.สรวิศถิ่นจันทร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6308582024น.ส. จันทิมาด่าวแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6339404019พระพินิจด้วงนาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304002ปรเมศร์อินต๊ะนอนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304002นายปรเมศร์อินต๊ะนอนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304002นายปรเมศร์อินต๊ะนอนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304003นางสาว อัญธิกาเต็มใจวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304003นางสาว อัญธิกาเต็มใจวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304004นางสาวสาฤณีกาวีวนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304004นางสาวสาฤณีกาวีวนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304005นางสาวณัฐวรรณประคำมาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304005นางสาวณัฐวรรณประคำมาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304005นางสาวณัฐวรรณประคำมาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304006นางณัฐกฤตาไข่คำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304006นางณัฐกฤตาไข่คำวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304007นางสาวพันธ์ณาขะระเขื่อนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304007นางสาวพันธ์ณาขะระเขื่อนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304007นางสาวพันธ์ณาขะระเขื่อนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304009นายยุทธพงษ์ถิ่นหลวงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304009นายยุทธพงษ์ถิ่นหลวงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304009นายยุทธพงษ์ถิ่นหลวงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304010จ่าสิบเอกนพดลแดนโพธิ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304011นางสาวจารุนันท์ปี่แก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304012นายภาคินทิพย์ถาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304012นายภาคินทิพย์ถาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304013จ่าสิบเอกวัลลภอิศรีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304013จ่าสิบเอกวัลลภอิศรีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304014นางสาวฐานิดาคำนนท์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304014นางสาวฐานิดาคำนนท์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408304014นางสาวฐานิดาคำนนท์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404001พระครูมุนินท์ประชามานิตอุประแสนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404001พระครูมุนินท์ประชามานิต มุนิวํโสอุประแสนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404011นายอภิชาติชัยธรรมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404011นายอภิชาติ​ชัยธรรมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404011นายอภิชาติชัยธรรมวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404012ส.ต.อ.พิชญุตม์วังในวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404012ส.ต.อ.พิชญุตม์วังในวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404012ส.ต.ท.พิชญุตม์วังในวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404014นางสาวพรสินีผัดผ่องวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404014นางสาวพรสินีผัดผ่องวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404015ส.ต.อ.ธงชัยุชุมภูชนะภัยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404015ธงชัยชุมภูชนะภัยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404017นายณัฐวัฒน์เปรมธนาวัฒน์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6408404017นายณัฐวัฒน์เปรมธนาวัฒน์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501002พระปลัดปิยะดอนจักร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501002พระปลัดปิยะ ชยานนฺโทดอนจักร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501002พระปลัดปิยะดอนจักร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501003พระอัมพรบุญเลิศรพวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501003พระอัมพร อธิจิตฺโตบุญเลิศรพวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501004พระรณชัยยี่เผติ๊บวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501004รณชัยยี่เผติ๊บวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501004พระ รณชัย สุจิตโตยี่เผติ๊บวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501004พระรณชัย สุจิตโตยี่เผติ๊บวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501004พระรณชัยยี่เผติ๊บวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501005พระปินะกันวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501007พระสมุห์ธวัชชัย ทีปธมฺโมยิ้มย่องวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501007พระสมุห์ธวัชชัย ทีปธมฺโมยิ้มย่องวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501007พระสมุห์ธวัชชัยยิ้มย่องวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501009พระวรกานต์หล้าจันทร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501009พระวรกานต์ วรปุญโญหล้าจันทร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501009พระวรกานต์ วรปุญโญหล้าจันทร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501012พระพรรณ์มงคล จารุวํโสคำก้อนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501015พระทองพันธุ์ศรีปัญญาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501015พระ ทองพันธุ์ศรีปัญญาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501015พระทองพันธุ์สีปันยาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501015พระทองพันธุ์สีปันยาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501015พระทองพันธุ์สีปันยาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501015พระทองพันธุ์ พยัตโตศรีปัญญาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501015พระทองพันธุ์ พยตฺโตศรีปัญญาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501015พระทองพันธุ์ศรีปัญญาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408501015พระ ทองพันธุ์สีปันยาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502001พระดำรงค์ศักดิ์มหามิตรวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502005สามเณรตันติกรสุขสาดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502005สามเณรตันติกรสุขสาดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502005สามเณรตันติกรสุขสาดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 7https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502005สามเณรตันติกรสุขสาดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502005สามเณรตันติกรสุขสาดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502007นายธีรภัทรนาทอนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502008สามเณร ภาณุวัฒน์เเสนอิวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502008สามเณรภาณุวัฒน์เเสนอิวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 7https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502008สามเณรภาณุวัฒน์เเสนอิวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502008สามเณรภาณุวัฒน์เเสนอิวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502011สามเณรปิยะพันธ์ประทุมทองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502011สามเณรปิยะพันธ์ประทุมทองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502012สามเณรสุเบสท์ปินตาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502016พระ ฉันทพลหลองแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502016พระฉันทพลหลองแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502018สามเณรณัฐชนนกันทะวงศ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502020พระอัครวัฒน์ชุ่มเชยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502031นางสาว กันต์กนิษฐ์สิทธิวงศาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 7https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502031นางสาว กันต์กนิษฐ์สิทธิวงศาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502033นางสาวกฤตยาณีแขวงเมืองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 7https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502033นางสาวกฤตยาณีแขวงเมืองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502033นางสาวกฤตยาณีแขวงเมืองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502046พระดำรงค์ชัยมหามิตรวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6408502049สามเณรสมิฐิกรเอี่ยมกาญจนาลัยวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504001พระตุลานุ่มนวลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504001พระตุลา พุทธวิริโยนุ่มนวลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504002สามเณรเอกริน​ทองเอกวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 5https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504002สามเณรเอกริน​ทองเอกวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504002สามเณร เอกรินทองเอกวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504002สามเณรเอกรินทองเอกวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504004สามเณร ชัยสาครหาญสุขวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504004สามเณร ชัยสาครหาญสุขวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504005ส.ณ.ศักรินทร์ปัญญาใสวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504007พระเจริญชัย สิริวฑฺฒนชโยสีสดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504008พระ วีรภัทรอาจแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504009นายวรพลสุขทรัพย์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504010สามเณร วีระพลครองชัยชนะวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504011สามเณรฤทธิรงค์สีดาเเนนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504012สามเณร​ ​พงศธร​คุ้ม​เนตร​วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504012สามเณร พงศธรคุ้มเนตรวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504013นายยศพลฟูใจวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504014สามเณรเกียรติศักดิ์ฟองจืดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504015พระบุญชู สิริปุญโญแซ่ย่างวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504015พระบุญชู สิริปุญโญแซ่ย่างวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504016พระอธิการจิรวัฒน์ ฐานฺวีโรธิเปี่ยงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504017พระกฤาระพงษ์ สุเมธโสมงคลพุทธิภักดิ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504032นาย นัฐทนะทีจันดีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504032นาย​ นัฐทนะทีจันดีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504034นาย ชัยณรงค์ชมภูมิ่งวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504036นาย เมืองธรรมณัฐพงศ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504037นางสาวกนกพรฉินตระกูลประดับวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504037นางสาวกนกพรฉินตระกูลประดับวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504039นายบุญฤทธิ์ผิวอ่อนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504041นางสาวศศินาแสงดอกวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504043สุเทพเจนชัดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504043ส.อ. สุเทพเจนชัดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504044นางสาว รัชนกข่มอาวุวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504044น.ส. รัชนกข่มอาวุธวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504044น.ส.รัชนกข่มอาวุธวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504044น.ส. รัชนกข่มอาวุธวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504050นาย อภิเชษฐภิอายวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504050นาย อภิเชษฐภิอายวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504051นางสาวสุภาวิณีภิอายวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504051นางสาวสุภาวิณีภิอายวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504051นางสาวสุภาวิณีภิอายวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504052พันตรี กิจชัยทิพย์พงศ์ทองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504052พันตรี กิจชัย แบต๊อปทิพย์พงศ์ทองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504052พันตรี กิจชัยทิพย์พงศ์ทองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504056นางสาวพนิดายอดรักวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504062นายศตวรรษจินาวงศ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504062นายศตวรรษจินาวงศ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504063นาย กิตติพงศ์สะเอียบคงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504063นาย กิตติพงศ์สะเอียบคงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504063กิตติพงศ์สะเอียบคงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504064นาย ปุณณัตถ์จารุจินดาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504064นาย ปุณณัตถ์จารุจินดาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504065นาย ชนภูมิใสสีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504065นาย ชนภูมิใสสีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504065นาย ชนภูมิใสสีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504068ธนกานต์วงศ์คุลีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504068นาย ธนกานต์วงศ์คุลีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504069นาย ณัฐภูมิศ์กาญจนวิเศษวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504069นาย ณัฐภูมิศ์กาญจนวิเศษวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504070นางนพธีราอภิเนาวนิเวศน์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504070นางนพธีราอภิเนาวนิเวศน์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504070นางนพธีราอภิเนาวนิเวศน์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504071นายอมรเทพอภิเนาวนิเวศน์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504071นายอมรเทพอภิเนาวนิเวศน์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504071นายอมรเทพอภิเนาวนิเวศน์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504072จ.ส.อ. วินัยขุนทองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504073นาย ปาฏิหาริย์พุ่มอ่อนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504073นาย ปาฏิหาริย์พุ่มอ่อนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504075ณัฐวุฒิถาเรือนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504075ณัฐวุฒิถาเรือนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504077นางสาวชุติกาญจน์ใจนันท์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504077นางสาวชุติกาญจน์ใจนันท์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504078นาย กุลวัตรประสารยาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504078นาย กุลวัตรประสารยาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504079นางสาววรินทรคชการวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504079นางสาววรินทรคชการวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504079นางสาววรินทรคชการวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504082ส.ต.ท.ธีรพัฒน์พยัคชาติวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504112นางสาวณิชานันท์บุญแสงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504112นางสาวณิชานันท์บุญแสงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504112นางสาวณิชานันท์บุญแสงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 2https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504112นางสาวณิชานันท์บุญแสงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504119นายธนกฤตมิ่งขวัญวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6408504407เจริญชัยสีสดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 4https://itexam5.mcu.ac.th/
6508304014นางสาว ทิพย์สุดาทาสะโกวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508404012ร.ต.อ.บัณฑิตชัยมงคลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508404012ร.ต.อ.บัณฑิตชัยมงคลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6508404015นายกิตติศักดิ์บุญชูยะวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6508404015นายกิตติศักดิ์บุญชูยะวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504040นายกิตติลักขณ์เจริญกิจวัฒนากุลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 1https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504040นายกิตติลักขณ์เจริญกิจวัฒนากุลวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 3https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504041นางสาวนิศามณีก่อเฮงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504041นางสาวนิศามณีก่อเฮงวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504043นาย วิรากรอยู่สิงห์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504043วิรากรอยู่สิงห์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504045นาย ฐาปกรณ์กันยะมีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504046นาย ปฏิภาณกันยะมีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504047นาย สหรัฐเกตุรัตน์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504048นางสาว เพียงเนตรพารทองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504048นางสาว เพียงเนตรพารทองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504056ฐิติวรรณหัวเมืองแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504059นาย ปาณัสม์สีสดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504060นายพนมพรร่องอังจันทร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504060นายพนมพรร่องจังจันทร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504061นายพงศกรชิณทวรรณวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504064นส.ปิยะนุชศิลารัตน์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504069นางสาว​ กฤติมา​บุตรชาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504069นางสาว​ กฤติมาบุตรชาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504073นายกุลภัสสรปัฐวีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 10https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504101พระมหากิตติพศทองเพ็ชรวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504102พระมหาชัยรัตน์เจริญเรืองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504105พระมหาธวัชมานพกาวีวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504111นายธีระสิทธิ์กล้าใจวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504114ส.ต.ต.ศิริชัยเป็กทองวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504119ส.ต.อ.วชิรปราการอินวรกิจวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504120นาย สถาพรจรรยาศิริวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504121นางสาวภาลดาเกษมราษฎร์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504122นายจิราภัฏบุษบกวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504124ส.ต.ต.ธัญโชคถุงแหวนวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 9https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504127ส.ต.ต.ศุภวิชญ์บุตรชาวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504128นาย ณัฐวุฒิณะอิ่นวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504130นาย ปฏิพัทธิ์แสนขันธ์วิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504131นางสาว วิไลวรรณเงินกองแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504131นางสาว วิไลวรรณเงินกองแก้ววิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 8https://itexam5.mcu.ac.th/
6508504133นาย อมรเทพจันตั้งอัดวิทยาเขตแพร่ครั้งที่ 6https://itexam5.mcu.ac.th/
Back to top button