สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

ภาระกิจ / Mission

ภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการของวิทยาเขตในส่วนงานทะเบียนและวัดผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด

งานวิจัย งานมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ส่วนสนับสนุนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ

งานจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน และการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน และวัดผล

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด

านวิจัย มาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา

และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหาร / Executive

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการวิขทยาเขตแพร่

ระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษา พ.ศ. 2558 สาขาวิชา พระพุทธศาสนา คณะ พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเทศ ไทย ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561

ดร.ธาดา เจริญกุศล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นายกริช อินเต็ม

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ / นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
ผังองค์กร / Organization
ส่วนงาน / หน่วยงาน / กลุ่มงาน

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน เผยแผ่ ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
เว็บไซต์งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

http://www.info.mcu.ac.th/

งานบริการวิชาการแก่สังคม

งานบริการ ฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน 
งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
เว็ปไซต์งานบริการสังคม
http://www.stud.mcu.ac.th/gbs/

รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์

หัวหน้าศูนย์วิจัย มจร วิทยาเขตแพร่

งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

 ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนางานวิจัย จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย และเผยแพรและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวบรวมและประมวล ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

งานพัฒนาระบบกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา งานอบรมและบริการวิชาการ รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ
เว็บไซต์หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
http://qa.mcu.ac.th/

งานทะเบียนและวัดผล

ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือ การรับสมัคร การคัดเลือกนิสิต และการลงทะเบียน กองทุนการศึกษา ข้อมูลนิสิต และให้บริการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ
งานจัดทำระบบการวัดผลการศึกษา แจ้งผลการศึกษา ตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ออกหนังสือสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เว็บไซต์ระบบทะเบียน >>http://regweb.mcu.ac.th

https://www.youtube.com/channel/UCCgPLqPNW3LerAqgInEjwdg/videos

นางวลัยพรรณ อินเต็ม

บรรณารักษ์

ห้องสมุดและสารสนเทศ

 ปฏิบัติงานห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น จัดหาและให้บริการยืม – คืนหนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ 

จัดอบรมบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของวิทยาเขตให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้าหรือสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งผลิต จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เว็บไซต์ห้องสมุดและสารสนเทศ

Quick Link / ทางลัด
MOU QA/ เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
Library & IT / มุมความรู้ ห้องสมุด ส่งเสริมการศึกษา

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

ติดตามข่าวสาร

Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved
Back to top button