บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการวิขทยาเขตแพร่

นายกริช อินเต็ม
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ / นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี
นักจัดการงานทั่วไป

พระมหาชนินทร์ อธิวโร
นักวิชาการศึกษา

นายมงคล มานพกวี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายจักริน ปัญญาหาญ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางวลัยพรรณ อินเต็ม
บรรณารักษ์

นางสาวพิราวรรณ จักร์คำ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
หัวหน้าฝ่ายหน่วยวิจัย

นายอดินันท์ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวรุ่งนภา เชื้อแพทย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

Back to top button