คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสมร วิทยะศิริ ในการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด

Leave a Reply

Back to top button