คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรีวิทยาลัยสงฆ์แพร่

การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Lesson 3
Listening & Speaking Skills for English Communication
(Talking about Places) เรียนรู้และฝึกพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ

📌📌พรุ่งนี้มีอบรมภาษาอังกฤษ…อย่าลืม


✅การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Lesson 3
Listening & Speaking Skills for English Communication
(Talking about Places) เรียนรู้และฝึกพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ


⏰10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
Day : 10 August 2022 (1 p.m.-4 p.m.)


🕹เปิดการอบรมและให้กำลังใจ
โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.
🔶กล่าวต้อนรับโดย
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน.ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

🔴ช่องทางการเข้าอบรม
https://zoom.us/j/8572746038

🟣ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่
https://litest.mcu.ac.th/?page_id=22
(ชื่อไฟล์ : Talking about places)

ใส่ความเห็น

Back to top button