ข่าวสารภายในสอบวัดผล

การสอบวัดผลประเมินผล นิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ (วันที่ ๒)

https://www.facebook.com/mcupr/posts/3308010492654002

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button