รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

#ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัชโรจน์ อินเต็ม อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาเขตแพร่ เนื่องในโอกาส…ได้รับการพิจารณาเชิดชูครูที่มีผลงาน “ดีเด่น” ด้านวิชาการ ของกิจกรรมรำลึกพระคุณครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button