ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐

ณ พุทธภูมิสถานโพธิญาณฯ อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระหว่าง วันที่ ๑๗ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประธานสงฆ์โดย พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขต

 

 

พอ.อโนทัย กตปุญฺโญ ร่วมบริจาคปัจจัย 6,000 บาท
การออกรับบิณฑบาตบ้านร้องเข็มแพร่
ขอบคุณท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์แก้วไพฑูรย์ ฝากข้าวใหม่  

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button