หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

Shelf Wood
Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร. สายัณห์ อินนันใจ
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร. สมจิต ขอนวงค์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

เจ้าหน้าที่

พระวุฒิชัย ขนฺติพโล
นักจัดการงานทั่วไป

เมนูบริการสื่อสาร
ข่าวสารเกี่ยวกับสาขา
โพสต์ล่าสุด

ใส่ความเห็น

Back to top button