ส่วนคลังและทรัพย์สินสำนักงานวิทยาเขตแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น 2

Back to top button