รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

#วิทยาเขตแพร่ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ***มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร นักวิเคราะห์ นโยบาย มจร วิทยาเขตแพร่ สังกัด สำนักงานวิทยาเขตแพร่ ที่ได้รับตำแหน่ง ที่สูงขึ้นระดับชำนาญการ เป็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button