คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่พุทธศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ปฏิทินปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ และตารางสอนแต่ละคณะ

ไฟล์ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 pdf 01 ตารางปี 1 -1 -65 พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 54 KB 6940
2 pdf 02 ตารางปี 2 -1 -65 พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 57 KB 7021
3 pdf 03-ตารางปี 3 -1 -65 พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 53 KB 7161
4 pdf 04-ตารางปี 4-1 -65 พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 54 KB 7011
5 pdf 09 ตารางปี 1 -65 การสอนภาษาอังกฤษ 77 KB 6731
6 pdf 10 ตารางปี 2-65 การสอนภาษาอังกฤษ 81 KB 4803
7 pdf 11 ตารางปี 3-65 การสอนภาษาอังกฤษ 78 KB 4787
8 pdf 12 ตารางปี 4-65 การสอนภาษาอังกฤษ 70 KB 4856
9 pdf 13 ตารางปี 5-65 การสอนภาษาอังกฤษ 70 KB 4728
10 pdf 14 ตารางปี 1 -65 สังคมศึกษา 77 KB 4910
11 pdf 15 ตารางปี 2-65 สังคมศึกษา 79 KB 4906
12 pdf 16 ตารางปี 3-65 สังคมศึกษา 83 KB 5300
13 pdf 17 ตารางปี 4-65 สังคมศึกษา 42 KB 4753
14 pdf 18 ตารางปี 5-65 สังคมศึกษา 68 KB 4518
15 pdf 19 ตารางปี 1 -65 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) 54 KB 4671
16 pdf 20 ตารางปี 2-65 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) 57 KB 4691
17 pdf 21 ตารางปี 3-65 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) 54 KB 4660
18 pdf 22 ตารางปี 4-65 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) 54 KB 4732
19 pdf 23 ตารางปี 1 - 65 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 34 KB 4690
20 pdf 24 ตารางปี 1 - 65 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ เทียบโอน) 35 KB 4849
21 pdf 25 ตารางปี 2 - 65 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 44 KB 4776
22 pdf 25 ตารางปี 2 -65 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ เทียบโอน) 43 KB 5391
23 pdf 26 ตารางปี 3- 65 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 34 KB 4603
24 pdf อนุทิน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ส-อ 21 KB 5040
25 pdf อนุทินภาคปกติ 1-65 66 KB 5024

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button