กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศประกาศ-สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

คณาจารย์ มจร วิทยาเขตแพร่ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 และการมอบรางวัลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น 2563 “สังคมไทยหลัง New Normal : การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างสรรค์ 3 เมษายน 2564 จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

คณาจารย์ มจร วิทยาเขตแพร่ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 และการมอบรางวัลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น 2563 "สังคมไทยหลัง New Normal : การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างสรรค์ 3 เมษายน 2564 จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ในการนี้ พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร.ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดีและรับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก และรศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภาได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดี

รางวัลนักวิจัย
แผนงานวิจัย
แผนงานวิจัย
Back to top button