กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

 • กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
  • ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือ
  • การรับสมัคร
  • การคัดเลือกนิสิต
  • การลงทะเบียน กองทุนการศึกษา ข้อมูลนิสิต
  • ให้บริการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ
  • งานจัดทำระบบการวัดผลการศึกษา
  • แจ้งผลการศึกษา
  • ตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  • ออกหนังสือสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved