โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต
๑.๒  วิชาเลือก   ๑๒ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกิต

๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา

ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

๒.๒ วิชาชีพครู

ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต

๒.๒.๑ วิชาบังคับ

  ๓๐ หน่วยกิต

๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  ๑๖ หน่วยกิต

๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา

ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต

๒.๓.๑ วิชาเอก

  ๖๘ หน่วยกิต

๑) วิชาบังคับ

  ๔๘ หน่วยกิต

๒) วิชาเลือก

  ๒๐ หน่วยกิต

๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก

  หน่วยกิต

๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก

  หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ หน่วยกิต

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved