กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ                               ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มงานแผนแและงบประมาณ

1. เกณฑ์สมรรถหลักและสมรรถนะเฉพาะลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน 

2. ภาระงานกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ  ปฏิบัติงานนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งานงบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานสารสนเทศ งานติดตามประเมินผลงานประจำปี และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, 2557, หน้า 21-22) โดยแบ่งเป็นงานภาระงาน  6 งานดังนี้

2.1งานนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

1 ) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

2 ) นำเสนอร่างแผนพัฒนาวิทยาเขตแพร่ แผนการใช้งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

3 ) เสนอปรับแผนของวิทยาเขตแพร่ให้สอดคล้องกับนโยบายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และของรัฐบาล

4 ) ประสานงานกับกองแผนงานสำนักงานอธิการบดีเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา วิทยาเขตแพร่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

5 ) ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของวิทยาเขตแพร่ ในการวางแผนจัดสรรทรัพยากรบุคคล

6 ) เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนบาลีสาธิตวิทยาเขตแพร่ ต่อมหาวิทยาลัย

2.2 งานงบประมาณ

1 ) จัดทำปฏิทินการดำเนินงานด้านงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

2 ) จัดทำคำของงบประมาณประจำปี

3 ) ประชุมจัดสรรงบประมาณประจำปี

4 ) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

5 ) ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

6 ) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

7 ) จัดทำคำขอใช้งบประมาณ ในระบบ MIS เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ

8 ) ประสานงานแต่ละสำนัก จัดทำของบประมาณ แผนการใช้จ่าย  แผนปฏิบัติการประจำปี

9 ) วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และจุดพัฒนา (SWOT) ของแผนปฏิบัติการประจำปี

10 ) จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายได้  รายจ่ายประจำปี ของวิทยาเขตแพร่

2.3 งานวิจัยสถาบัน

1 ) จัดทำแผนพัฒนางานวิจัย เพื่อเสริมประสิทธิภาพทางการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

2 ) จัดกิจกรรมสนับสนุนให้กับบุคลากรสายวิชาการ สายวิชาชีพ  และนักวิจัยจัดข้อเสนอโครงร่างการวิจัยทั้งภายในและภายนอก

3 ) สร้างเครือข่ายทางการวิจัยกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

4 ) จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำวิจัยทั้งภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน

5 ) ทำวิจัย เพื่อนำผลมาพัฒนาการบริหารงานขององค์กร

6 ) เป็นกรรมการ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการด้านการวิจัย

7 ) เป็นคณะกรรมการจัดทำสรุปรายงานวิจัยประจำปีกับฝ่ายงานวิจัยของวิทยาเขต

 

2.4 งานสารสนเทศ

1 ) เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ) เป็นคณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3 ) วิเคราะห์อัตราความเสี่ยงของหน่วยงาน เสนอให้ผู้บริหารรับทราบ

4 ) ประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

5 ) จัดทำข้อมูลสารสนเทศของส่วนงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคคลากรในองค์กร

6 ) จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร (RM)

7 ) จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้ขององค์กร (KM)

         2.5 งานติดตามประเมินผลงานประจำปี

1 ) จัดทำปฏิทินติดตามผลการดำเนินงานประจำปี

 2 ) รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน รายไตรมาส เพื่อรายงานผู้บริหาร

3 ) รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน รายไตรมาส เพื่อจัดทำรายงานประจำปี

4 ) สรุปวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน และ จัดทำรายงานประจำปี

2.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1 ) เป็นคณะกรรมการร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

2 ) รวบรวมเอกสาร ผลการดำเนินงาน หลักฐานต่างๆ เพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

                       

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved