สัญลักษณ์ และ ตรามหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ใช้คำว่า “วิทยาลัย” เป็นครั้งแรก เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ และ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ทรงให้เปลี่ยนพระนามเป็น “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”


พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) พระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า“ม จ ร”และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง

รูปวงกลมครอบธรรมจักร ส่วนกลาง เป็นพระเกี้ยว ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบน มีอักษรภาษาบาลีซึ่งเป็นสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยว่า “ปญฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต” รอบกรอบด้านล่าง มีอักษร “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย

 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

“ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

“บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา”

อัตลักษณ์บัณฑิต        

“มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”

สีและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีชมพู เป็นสีตามวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล  

ที่ ๕

ต้นไม้ประจำประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นอโศก มีดอกสีแดง เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ทนทาน มีทรงพุ่มกว้าง ให้ร่ม สื่อความหมายถึง ความไม่เศร้าโศก ความสดใส ความเข้มแข็ง ความคงทน ความเรียบง่าย และความร่มเย็น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved