ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสติ มจร. วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๑ หอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมวดหมู่ : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
โพสต์เมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
โดย : kittiphunr
: 420 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มจร. วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๓๐,๘๘๒,๐๕๒.๓๙ บาท (สามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันห้าสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์)  ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 6 - 25 กุมภาพันธ์ 2563  และยื่นเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved